Slaboproud, datové sítě, žádost o připojení k distribuční soustavě

Kompletní elektroinstalace (model 2020) horní stavby je součástí dodávky RD Rýmařov s. r. o. Je provedena měděnými kabely uloženými v dutinách panelů. Standardní provedení elektroinstalace je dodáváno pro napěťovou soustavu 3 NPE ~ 50Hz 400V/TN-S. Ve spodní stavbě RD Rýmařov s. r. o. provádí pouze připojení vlastních dodávek. Televizní svod je součástí dodávky zhotovitele, upřesnění dodávky je možné v rámci Konečné specifikace. Hromosvod - bleskosvod, připojení hlavního domovního vedení a státní telefon nejsou předmětem dodávky RD Rýmařov s. r. o., pokud není ve Smlouvě o dílo nebo Konečné specifikaci uvedeno jinak.

Elektrický domovní rozvaděč

V typovém vybavení domu se dodává rozvaděč od výrobce Gewiss a to serie 40 CDK s kódem GW 40611 se 72 počty modulů.
Jako větší variantu je možno použít Xbord BF-U s 96 moduly (model 2015). Dle požadavků klenta se během úprav vybavení domu, v průběhu specifikace domu, konzultace s projektantem, upraví velikost a rozložení jističů.
Elektrický domovní rozvaděč je vždy umístěn přímo v domě, obvykle v technické místnosti  popř. v zádveří. Domovní rozvaděč neobsahuje elektrické hodiny, lze jej však osadit podružným měřením el. energie.

Přepěťová ochrana by měla obecně chránit vnitřní rozvod v domě před výkyvy napětí v síti, případně před úderem blesku.

Hodnota hlavního jističe 32A. 
Po dohodě se zákazníkem je možné do rozvaděče B5-1 instalovat hlídač proudového rozsahu HJ 103. 
Hlídač proudového rozsahu vypíná elektrický kotel a elektrický bojler. 
​V tomto případě je možné snížit hodnotu hlavního jističe na 25A.

Poznámka: Skoro u všech domů v pohodě vyhoví jistič 25A. 32A v projektové dokumentaci je spíše pro větší jistotu. V případě elektrického zdroje tepla se používá sazba - tarif D57d.

Elektro - zásuvky, vypínače

Elektroinstalace začíná od skříně domovního rozvaděče včetně dodávky a odborné instalace podle platných ČSN. Ve standardním rozsahu dodávky (v ceně) domu je rozpis vždy dle ,,úplný rozsah dodávky 3.11.,, viz ceník.

Standardní umístění zásuvek 300 mm nad podlahou (střed zásuvky)
Standardní umístění vypínačů 1150 mm nad podlahou (střed vypínače)

Součástí dodávky ve standardu jsou bílé nebo béžové zásuvky a vypínače, počet zásuvek, vypínačů, elektrických přípojů v domech je dán jednotlivými typy domů.

Součástí standardního rozsahu dodávky elektroinstalace dřevostavby není dodávka a montáž elektroměrného rozvaděče ( hodiny ) a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním elektrorozvaděčem včetně pojistek (zodpovědnost za tuto dodávku přebírá zákazník), další vnitřní a venkovní svítidla, telefonní a jiná slaboproudá vedení, jako např. výstražná signalizace a zabezpečovací zařízení apod. nebo hromosvod - lze objednat u konečné specifikace rozsahu dodávky elektroinstalace dřevostavby.

Zvonková zařízení:

V rozvaděči je osazen zvonkový transformátor(odolný proti zkratu) pro napájení zvonku. Zvonek je ovládán tlačítkem u vchodových dveří. Instalace je součástí dodávky RD Rýmařov.

Osvětlení

Ve standardu (model 2020) jsou dvě venkovní světla, pro domy s půdou navíc 1x osvětlení na půdě, pro domy s garáží navíc osvětlení v garáži.
Ná základě odsouhlasených půdorysů projektantovi, obdrží klient projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, kde jsou zakresleny jednotlivé  světelné vývody (dle velikosti místností) a navrženy optimálně vypínače a elektrické zásuvky. U konečné specifikace dochází ke konkrétnímu řešení rozmístění a ovládání.

Televizní svody

Pro rozvod televizního, satelitního a rozhlasového signálu provede RD Rýmařov instalaci v následujícím rozsahu. Rozbočovač (který není součásti dodávky RD Rýmařov) pro TV, SAT a R je umístěn v půdním prostoru(jih,jihovýchodní strana).Od rozbočovače provede RD Rýmařov rozvod koaxiálního kabelu pro přízemí a podkroví. Instalace koaxiálních kabelů je provedena volně v prostoru půdy a je ukončena v účastnických koncových zásuvkách osazených v přístrojových krabicích. Svod od TV, SAT a R antény k rozbočovači v půdním prostoru není předmětem dodávky RD Rýmařov.

Sdělovací rozvody

Rozvod pro telefonní signál není součásti obchodní nabídky. Na přání zákazníka je možné provést instalaci kabelu a telefonní zásuvky. D.1.4.3-b Výkresová část

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

Elektronická zabezpečovací signalizace ( dále jen EZS ), je dnes již poměrně běžný prvek pro zabezpečení rodinného domu a ochranu majetku. Podle provedení je dělíme na dva druhy. Drátový systém a bezdrátový systém.

Hasicí přístroj

Zařízení stavby požárně bezpečnostním zařízením Dle Sb.z. 23/2008 § 15 bod (5) resp dle Rozsahu dodávky na klíč standard, musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace.

Zařízení pro protipožární zásah Dle Sb.z. 23/2008 § 13 bodu 1 a přílohy č.4 této vyhlášky musí být dům vybaven hasícím přístrojem s hasící schopností nejméně 34A. Hasící přístroj nepatří do rozsahu dodávky RD.

Typ, počet, umístění hasicího přístroje je popsán v požární zprávě v projektu k ohlášení stavby. 
Kontrola hasicích přístrojů se provádí dle předpisů o požární ochraně nejméně jednou za rok! 
Požární zpráva - odstupové vzdálenosti.

Hasicí přístroj zajišťuje stavebník. Z prostého důvodu, dle stávajících předpisů (2019) je zapotřebí pravidelná revize a stavebník - majitel domu dokáže zajistit jednodušeji a levněji případné revize v místě bydliště - do budoucna (s hasící schopností nejméně 34A).

Požární hlásič, detektor kouře

Otázka:
Co dělat, co to signalizuje? V případě, že začně pípat detektor kouře resp. požární hlásič a nikdo zjevně nekouří ani krb není v provozu?

Odpověď:
Vyměnit baterie v hlásiči. nebo u konečné specifikace připlatit za napojení požárního hlásicě na el. napájení. Baterie pak zústávají, ale již jako záložní zdroj. Byť je zapotřebí je také občas vyměnit.

Hromosvod, s čím vším musím počítat?

a) Hromosvodní instalace pro vrchní stavbu např. dům Nova 101 cca 20.000Kč(model2019)
b) Projekt hromosvodu pro vrchní stavbu pro stavební povolení
(může být součástí dokumentace ke stavebnímu povolení od RD - nutno objednat)
c) Zemnící páska v základových pásech, dle ČSN (nikoliv do základové desky) cca 4.000-6.000 Kč
d) řešení zemnících pásků v základových pasech (řeší projektan usazení domu do terénu - spodní stavby)
e) Možnost dodat antenní tyč cca 2.000 Kč objednání až u konečné specifikace
f) Revizní zpráva
g) Přepěťová ochrana v domovním rozvaděči 

Přepěťová ochrana - ochrana před bleskem, jistič

přepěťová ochrana, hromosvod, elektro, domovní rozvaděč,

 Hodnota hlavního jističe 32a nebo 25a.

Na základě novelizace ČSN 62305-2 ed.2 „Ochrana před bleskem-řízení rizika“ se zpřísňují podmínky pro výpočet řízení rizika.
Tento výpočet určuje nejvhodnější ochranná opatření před bleskem a proto je nutné projektově vyřešit a instalovat přepěťovou ochranu v elektrickém rozvaděči v domě tímto způsobem:

a) u domů, kde zákazník požaduje instalaci bleskosvodu od RD Rýmařov, bude v rámci dodávky bleskosvodu v bytové rozvodnici B5-1 instalován svodič přepětí SPD 1+2.
Cena přepěťové ochrany bude uvedena v cenové kalkulaci bleskosvodu od subdodavatelské firmy REELZA.

hromosvod, zemnící pásky, přepěťová ochrana, úsporné domy, pasiv, dřevostavba,b) u domů, kde zákazník nebude požadovat instalaci popř. projekt bleskosvodu od RD, je povinen zákazník nejpozději do termínu konečné specifikace jako její součást, dodat firmě RD Rýmařov „výpočet a řízení rizika před bleskem“.
Na základě toho bude případně instalován svodič přepětí SPD 1+2 v bytové rozvodnici B5-1 nebo bude v bytové rozvodnici volné místo pro 7 modulů a připojovací prvek pro dodatečnou instalaci svodiče přepětí. Při nesplnění dodání výše uvedeného výpočtu si zákazník zajistí revizi domu sám.

Celé znění odstavce, pro případ kdy zákazník nebude požadovat instalaci bleskosvodu od RD bude dopsáno do „Technických kmenových podmínek RD“.

Počítačová síť zapojení datových zásuvek

Počítačová (datová) síť

Otázka:

Při předání domu nejsou zapojeny datove zasuvky (neni propojen konektor v zásuvce s datovym kabelem dovedeným do zásuvky), lze si tuto službu objednat jako nadstandard od RD Rýmařov?

Odpověď:

Pracovníci RD (elektrikáři RD) datové zásuvky nepropojují, neboť na to nejsou proškoleni a není to ani zahrnuto v ceně domu (model 2017). Každý klient , který požaduje instalaci datové (počítačové) sítě ja na tento fakt upozorňen nejpozději u konečné specifikace. Klienti jsou tedy vždy informováni, že zapojení není v ceně a že RD tuto činnost neprovádí.

Domy jsou zákazníkům předány a pokud jiná odborná firma provádí v domě další datové práce, je nutné zajistit stavebník propojení.

 

 

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY