Základová deska

Základová deska

Tepelná izolace soklu by měla zasahovat cca 80 cm pod úroveň upraveného terénu. Tloušťka této izolace se navrhuje zpravidla o 2cm menší, než je síla horního zateplovacího systému....

Základová deska, tepelná izolace soklu

Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Až do úrovně nezámrzné hloubky (cca 80 cm pod zemí) je nutné tuto část stěny opatřit izolací, abychom se vyhnuli promrzání základů, nebo dokonce tvorbě koutových plísní. Tato izolace by měla odolávat mechanickému poškození a zároveň vodě, která se u soklu bude hromadit po dešti, nebo z tajícího sněhu.

Svislá tepelná izolace není součástí dodání staby od RD (model 2020). Je odvislá vždy od konkrétních terénních podmínek - usazení základové desky do  terénu. Výkresy detailu D.04, kde je vidět zateplení soklu jsou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, vč. gumového těsnícího pásu, který lépe izoluje spáru-hranu panelu domu a ZD.

Sokl je natolik citlivý detail budovy, že při jeho projektování i na samotné stavbě dochází často k závažným chybám, a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených stěn. Kvalitní realizace bez výrazného tepelného mostu přitom není složitá ani drahá. Potřebujeme k tomu pouze základní znalosti a izolační materiál, který je pevný, nenasákavý, tepelně izoluje, nevzlíná v něm vlhkost a umožňuje dobrou aplikaci lepidel.

Svislá hydroizolace

Tepelná izolace soklu by měla zasahovat cca 80 cm pod úroveň upraveného terénu.
Tloušťka této izolace se navrhuje zpravidla o 2 až 3 cm menší, než je síla horního zateplovacího systému. Neměla by však být menší než 10 cm, čím více tím lépe.
Z hlediska ochránění stavby před zemní vlhkostí již není potřeba provádět nějakou další náročnou hydroizolaci na svislé části základu soklu, ovšem za předpokladu dobrého odvodnění zemní části tepelné izolace. Provedení izolace (zateplení soklu základové desky) doporučujeme až  po vlastní výstavbě domu.

Nezapomeňte na: Odvodnění kolem domu - drenáže. Okapový chodník kolem domu.

Stavební připravenost pozemku pro realizaci základové desky:

Objednatel popř. zhotovitel po dohodě s objednatelem zajistí:

 • Geodetické vytyčení základové desky, dle výkresu 011, včetně jednoho výškového bodu (±0,000, případně nadmořská výška)
 • Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na pozemku, které mohou být dotčeny stavbou a prokazatelné seznámení s případnými trasami těchto sítí.
 • Zpevněnou příjezdovou komunikaci ke staveništi základové desky, po celou dobu výstavby.
 • Objednatel (nebo jím pověřená – zmocněná osoba) je přítomen při převzetí – kontrole spodní stavby, a v případě potřeby, vypomůže s jejím měřením formou přidržení měřidla, i když spodní stavbu dodává dodavatel.
 • Odklizení - odházení sněhu před přejímkou spodní stavby, před započetím a v průběhu montáže vrchní stavby.

Podklady pro ocenění spodní stavby

Realizace základů - základové desky od prověřené firmy Almini: 
Miroslav Krupauer, tel: 776 610 129, mail: almini@almini-stavby.czwww.almini-stavby.cz,
základové desky, přípojky, zateplení soklu, geodetické práce,.......

Oproti standardnímu rozsahu dodávky, je třeba dodání následujících podkladů:

 • výkres osazení domu na pozemku (koordinační situace s přípojkami) nebo-li projekt spodní stavby (dle projektu usazení domu do terénu)
 • příčný a podélný řez pozemkem (pokud bude váš dům ve svahu či budete chtít základovou desku zvednout oproti standardní výšce desky 30cm nad terénem), výškové osazení stavby na pozemku (řezy základů včetně zakótovaného původního terénu), výškopis
 • radonový průzkum pozemku (při středním a vyšším indexu je třeba přídat do základové desky protiradonovou folii),
 • geologický průzkum popř. doložení třídy těžitelnosti zeminy (zajistí váš projektant osazení domu, většinou se vychází z map a průzkum není třeba),
 • výkres základů dle místních podmínek na staveništi (pokud se nemění například hloubka a šířka základových pasů, třídy betonu a výška základové desky nad terénem, může váš projektant pouze orazítkovat naše výkresy základů svým autorizačním razítkem a tím potvrdit naše doporučené řezy jako vyhovující na vaší parcele),
 • foto pozemku
 • informace o konečné specifikaci
 • informace o zakázce (SoD nebo smlouva budoucí), termín uzavření SoD

Podklady je zapotřebí zaslat elektronicky ve formatu PDF 

Součinnost objednatele při přípravě staveniště:
-zpevněná příjezdová komunikace k základové desce pro těžkou techniku, v případě neprovedené zpevněné plochy budu zhotovitel účtovat přečerpání betonové směsi (pumpa)
-výtýčení rozměrů základové desky dle projektu, včetně výškového bodu.
-zdroj vody
-zdroj elektro

 

Staveniště - Zateplení základové desky, soklu, tepelná izolace​

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz ohledně zateplení soklu. V mém případě stěna dosedá na základovou desku a mezi tou plechovou lištou, která drží fasádní polytyren a základovkou je ještě malý schůdek asi z fermacellu.. Pokud tedy budu lepit XPS na sokl pak mi vznikne mezi plechovou lištou a XPS mezera asi 1-2cm. Lze ji také vyplnit lepící pěnou? 

Odpověď:

Ve výkresech ke stavebnímu povolení je provedení zateplení přesně popsané, tak by zateplovací polystyrenová deska měla být ze zadní strany (ta co doléhá na desku) v horním rohu seříznuta, aby se eliminovaly zmíněné nerovnosti a celá tato oblast + vršek zateplovací desky by měl být vyplněn stavebním lepidlem, které je "prý" dlouhodobě schopno "držet" na té plechové liště.  

Horní strana desky je nechaná a deska je přimáčknutá na plechovou lištu, takže je mezera co nejmenší. Pak je natažena perlinka + lepidlo a pro ještě lepší izolaci jsem ten růžek mezi deskou a kovovou lištou přelepil pružnou izolační páskou

V projektu ke stavebnímu povolení se jedná o dokument "Detaily k úložné desce".  Výkres, kde je v detailu vidět okraj desky + naznačení navazující konstrukce domu. Na výkresu je jasně označena oblast "zatmeleno - dodávka odběratele" a dále je tam vidět ten "schůdek" z fermacelové desky.

Cena (rok 2019): 

Počítejte cenu cca 20 tis. Kč,  XPS polystyren šedý tloušťky min 100mm a na výšku min 500mm  (dle projektu usazení domu do terénu), dle velikosti domu, s nátěrem.

 

Opatření proti radonu

V případě, že je v podlaze domu na terénu podlahové vytápění, vyžaduje norma ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti radonu z podloži, aby kromě těsné protiradonové izolace byla v rámci podlahové konstrukce vždy buď ventilační vrstva nebo větrací systém v podloží. A to nezávisle na radonovém indexu a i v případě, že máte v domě rekuperaci.

Jak podloží odvětrat je pěkně a přehledně popsané v těchto dvou brožurách v PDF:
Opatření proti radonu pro novostavby – popsané základní principy, kdy radon musíte a nemusíte řešit
Odvětrání podloži – rozkreslené detaily různých způsobů odvětrání podloží.

1) Izolace proti střednímu radonu+odvětrání pod zákl.desky ve výši  cca 35 900 Kč vč. DPH (model 2021)
2) Odvětrání radonu ze zákl.desky-odtah do ventilační tašky bez ventilátoru ve výši cca 9 000 Kč vč. DPH.

 

Nopová fólie

Nopová fólie najde využití všude, kde je nutné oddělení stavby od okolního vlhkého prostředí, a to vytvořením plošného drenážního systému. 

 • Budete tedy zateplovat sokl i pod úroveň zeminy ? Mělo by to být nejméně 30 cm pod úroveň zeminy, nejlépe do nezámrzné hloubky
 • Nelze ji však uvažovat jako hlavní hydroizolační vrstvu, protože napojení jednotlivých dílů fólie není dokonalé

Jak se správně klade nopová folie?

Nopkama směrem ke konstrukci či naopak? Dalo by se říci, že je 90% nopových folií použito chybně. Nopky by měly vždy směrovat od konstrukce. Je-li folie ve styku se zeminou, měla by být použita ještě geotextílie, aby se umocnila drenážní funkce nopové folie. Nopky směrem od konstrukce.

Správné ukončení nopové folie je minimálně 300 mm nad upravený terén (stejně jako hydroizolace) a ukončeno speciální „Z“ lištou.

 

Základová deska - Chráničky

Chráničky na pozdější dodělání např. elektřiny lze řešit (a doporučujeme) při konzultaci s projektantem před objednáním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Vlastní chráničky  např. pro optický kabel (wifi, internet), pro zahradní domek, pro domácí zvonek, elektrického vrátného, automatickou vjezdovou bránu, apod... se vyvede vždy v patřičném  místě základové desky a ukončí  opět dle požadavku klienta, obvykle přímo pod rozvadečem (rozvodné skříni) v domě. Je vhodné udělat průchodku a vést chráničku přes celou základovou desku až k rozvadeči.

Spodní stavba, vícepráce

V naší nabídce najdete vybrané domy se základovou deskou (spodní stavbou) v ceně. Při standardní dodávce základové desky zajistíme zemní práce, spojené s vyhloubením základů, provedení základových pasů, hydroizolaci, vylití základové desky betonem a vyvedení síťových přípojek nad desku.

Pokud si u nás objednáte pouze spodní stavbu, potřebujeme od Vás zajistit schválenou projektovou dokumentaci spodní stavby, průzkumy staveniště a vytýčení stavby.

Možné vícepráce u základové desky

- srovnání terénu, příprava pro hromosvod,
- přisávání ke krbu, izolace proti střednímu radonu - glastek mineral special,
- ztracené bednění navíc, pumpa na beton - do ztraceného bednění,
- připadně přípojky inž. sítí 

Základová deska - spodní stavba

Klient zajistí napojení všech přípojek do domu – vody, elektřiny, splaškové kanalizace, případně plynu a dešťové kanalizace dle technického rozsahu dodávky. V případě domu bez základové desky i její výstavbu. Přípojky sítí i základovou desku jsme schopni zajistit. Kontrolu a převzetí spodní stavby provádí vždy odborný pracovník dodavatele.


Pokud si na základovou desku najímáte externí firmu, tolerance rozměrů desky bude mít váš dodavatel na výkresech od nás. Doplatek za základovou desku tedy můžete jednoduše dohodnout až po úspěšném převzetí základové desky naší firmou.

Přípojky k domu se budují většinou až po výstavbě základové desky. Naší dodávkou jsou vodorovné rozvody kanalizace v desce a chráničky pro protažení vody a elektřiny.

Izolace soklu (svislé zateplení boku základové desky proti promrzání) není součástí dodávky a kvůli možnému poškození extrudovaného polystyrenu při montáži domu je třeba dělat až po předávce.

 

Stavební připravenost pro realizaci domu

Popis kategorií příjezdů ke staveništi, povolení k vjezdu naleznete v technických podmínkách kmenových, které jsou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

 1. Likvidaci odpadu, není v ceně domu (model 2021). Kontejner na nespalitelný odpad (klient zajišťuje nejpozději druhý den výstavby) cca 2 kontejnery o objemu cca 8m3 po celou dobu výstavby domu. Pokud zajišťuje likvidaci odpadu klient doporučujeme nechat si vystavit potvrzení o umístění na příslušné skládce - je nutné doložit u kolaudace. Ke kolaudaci je nutné předložit potvrzení (ze skládky) o likvidaci nebezpečného odpadu.
 2. Vytyčení základové desky (v případě realizace základové desky od RDR), klient zajistí vytyčení obvodu základové desky geodetem. Zaměření výškové a polohopisné geodetem.
 3. Mobilní WC, montážní jeřáb - zajišťuje dodavatel v ceně - ve standardu, v ceně dopravy.
 4. Přípojku na elektřinu zajišťuje klient a není ve standardu. Elektrikář klienta (obvykle třetí den - po dohodě se stavbyvedoucím přímo na stavbě) připojí dům (přípojka od rozvaděče v plotu - elektroměrová skříň - do domovního rozvaděče v domě).  Platbu za spotřebovanou elektrickou energii při stavbě desky a montáži (obvykle cca 5.000,- až 10.000,-Kč dle ročního období a velikosti domu) hradí klient, v ,,nouzovém,, případě montáž pomocí elektrocentrály zajišťuje klient, včetně zajištění plynulého provozu během výstavby.
 5. Taktéž zapojení elektrické přípojky (od elektroměru) z elektroměrové skříně (obvykle  v oplocení) do domovního rozvaděče a revizní zprávu na přípojku a zapojení zajišťuje klient (obvykle pátý den výstavby). 
 6. Z praxe potřebujeme na samotnou montáž horní stavby buď zásuvku 400V/32A nebo stavební (staveništní) rozvaděč s vývody 400V/16A + 2x220V/16A. Na výstavbu základové desky nám pak stačí zásuvka 220V.
  Přípojku topného média (elektrika, plyn) zajistí zákazník do 5. dne montáže, včetně revize. Jedná se o propojení hlavních silových kabelů mezi pilířem na hranici pozemku a domovním rozvaděčem. 
 7. Žádost o připojení domu k distribuční soustavě  
 8. Lešení zajišťuje RD je v ceně – cca až 3 dny před výstavbou popř. v průběhu stavby domu.
 9. Přípojka vodovodu je v režii klienta. Lze objednat v rámci víceprací při realizaci základové desky u  RD) Cca druhý den výstavby zajistí klient montáž vodoměru. Ve výjimečných případech lze řešit provizorním připojením (od souseda), pro natlakování a vyzkoušení systému vodovodu a topení.
 10. Příjezd na staveniště plně zajišťuje klient. Případné posouzení příjezdu na žádost klienta zajistí pověřený pracovník.
 11. Výše uvedené považujte jako volný výklad. Trasovky (náčrt dopravních tras) – kategorie příjezdů ke staveništi vystaví pracovník dodavatele.
 12. Příjezdová komunikace více viz Technické podmínky kmenové
 13.  

 


Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.