06. Spodní stavba, úložná deska,

Spodní stavba (základová deska) model 2020

06_a_Základová deska
Nabídku na zhotovení základové desky obdržíte od RDR na základě předložení dokumentace (cca dva měsíce řed vlastní realizací) usazení domu do terénu (tuto dokumentaci zajišťuje klient). Kontaktní osoba pan Trhlík tel.: 554 252 132, 554 252 111, trhlik@rdrymarov.cz, popř. prověření dodavatelé viz Kontakty - základová deska.

06_b_Převzetí základové desky
v případě vlastní dodávky základové desky se termín převzetí základové desky objedná cca 3 týdny před dokončením základové desky dodavatelem u  T. Červeného mailem viz ,,Výzva ke kontrole připravenosti staveniště,, (ke stažení na webu sekce Smlouvy , je také součástí dokumentace ke stavebnímu povolení. 

06_c_Rezervace výstavby domu
Aktuální přehled o doložení stavební připravenosti eviduje a realizaci vlastní výstavby domu
stanovuje p. Červený tel.: 554 252 241, 724 272 036, cerveny@rdrymarov.cz, který je firmě zodpovědný za harmonogram zakázek. Vlastní výstavba domu je podmíněna splněním a doložením tzv. stavební připravenosti.

06_d_Zařízení staveniště (likvidace odpadu, připojení na elektro, vodu,..)
není ve standardním rozsahu dodávky (model 2021)
. Zajišťuje klient nebo RD Rýmařov (1% z ceny díla). Více  viz.: Technické podmínky kmenové, které jsou součástí dokumentace k ohlášení stavby (stavebnímu povolení).

Po nabytí právní moci stavebního povolení, firma RD Rýmařov nebo objednatel zajistí provedení spodní stavby (základové desky) a provedení všech přípojek – voda, elektřina, plyn a kanalizace, domovní zvonek atd. dle technického rozsahu dodávky. Kontrolu a převzetí spodní stavby - provádí vždy odborný pracovník RD Rýmařov. 

Popis kategorií příjezdů ke staveništi, povolení k vjezdu naleznete v technických podmínkách kmenových, které jsou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

 1. Likvidaci odpadu, není v ceně domu (model 2021). Kontejner na nespalitelný odpad (klient zajišťuje nejpozději druhý den výstavby) cca 2 kontejnery o objemu cca 8m3 po celou dobu výstavby domu. Pokud zajišťuje likvidaci odpadu klient doporučujeme nechat si vystavit potvrzení o umístění na příslušné skládce - je nutné doložit u kolaudace. Ke kolaudaci je nutné předložit potvrzení (ze skládky) o likvidaci nebezpečného odpadu.
 2. Vytyčení základové desky (v případě realizace základové desky od RDR), klient zajistí vytyčení obvodu základové desky geodetem. Zaměření výškové a polohopisné geodetem.
 3. Mobilní WC, montážní jeřáb - zajišťuje RD Rýmařov a je v ceně - ve standardu, v ceně dopravy.
 4. Přípojku na elektřinu zajišťuje klient a není ve standardu. Elektrikář klienta (obvykle třetí den - po dohodě se stavbyvedoucím přímo na stavbě) připojí dům (přípojka od rozvaděče v plotu - elektroměrová skříň - do domovního rozvaděče v domě).  Platbu za spotřebovanou elektrickou energii při stavbě desky a montáži (obvykle cca 5.000,- - 10.000,-Kč dle ročního období a velikosti domu) hradí klient, v ,,nouzovém,, případě montáž pomocí elektrocentrály zajišťuje klient, včetně zajištění plynulého provozu během výstavby.
 5. Taktéž zapojení elektrické přípojky (od elektroměru) z elektroměrové skříně (obvykle  v oplocení) do domovního rozvaděče a revizní zprávu na přípojku a zapojení zajišťuje klient (obvykle pátý den výstavby). 
 6. Z praxe potřebujeme na samotnou montáž horní stavby buď zásuvku 400V/32A, nebo stavební (staveništní) rozvaděč s vývody 400V/16A + 2x220V/16A. Na výstavbu základové desky nám pak stačí zásuvka 220V.
  Přípojku topného média (elektrika, plyn) zajistí zákazník do 5. dne montáže, včetně revize. Jedná se o propojení hlavních silových kabelů mezi pilířem na hranici pozemku a domovním rozvaděčem. 
 7. Žádost o připojení domu k distribuční soustavě  - vzor Začínáme bod 8.
 8. Lešení zajišťuje RD je v ceně – cca až3 dny před výstavbou popř. v průběhu stavby domu.
 9. Přípojka vodovodu je v režii klienta. Lze objednat v rámci víceprací při realizaci základové desky u  RD) Cca druhý den výstavby zajistí klient montáž vodoměru. Ve výjimečných případech lze řešit provizorním připojením (od souseda), pro natlakování a vyzkoušení systému vodovodu a topení.
 10. Příjezd na staveniště plně zajišťuje klient. Případné posouzení příjezdu na žádost klienta zajistí pověřený pracovník RD Rýmařov.
 11. Výše uvedené považujte jako volný výklad. Trasovky (náčrt dopravních tras) – kategorie příjezdů ke staveništi vystaví pracovník RD Rýmařov.
 12. Příjezdová komunikace více viz Technické podmínky kmenové

06_e_Přípojky inženýrských sítí
Firma RD Rýmařov (u domů s deskou v ceně – viz Ceník) nebo objednatel (u domů bez základové desky v ceně – viz Ceník) zajistí provedení spodní stavby (základové desky) a dle dohody případně provedení všech přípojek – voda, elektřina, plyn a kanalizace, chránička pro domovní zvonek atd. dle projektu usazení domu do terénu.
 

06_f_Podlahové vytápění (topení)
Ochrana staveb na pozemku se středním radonovým indexem (střední riziko), elektrické nebo  teplovodní podlahové vytápění, odvětrání pod základovou deskou, odtah do ventilační tašky, opatření řešíte s projektantem v projektové dokumentaci a následně na stavbě. 

06_g_Stavební dozor
Pro potřeby stavebního úřadu (ke kolaudaci) při stavbě domu popř. základové desky od RD, obdržíte při předání domu stavební deník a ,,razítko,, stavebního dozoru od RD. V případě vlastní realizace spodní stavby (základové desky) dokládá stavební deník klient resp. ten kdo realizuje výstavbu spodní stavby.

Ideálně připravená základová deska - video.
Specifikace rozsahu dodávky základové desky 
Smlouva o dílo na základovou desku, přípočty, odpočty, dodatek č.1
Zateplení základové desky a chráničky
Základová deska základní provedení, možné vícepráce
Podklady nutné pro ocenění základové desky (v případě změn dle usazení domu)
​Ověření dodavatelé základové desky naleznete v sekci Kontakty


Staveniště - Základová deska, předání, výzva ke kontrole staveniště

Po nabytí právní moci stavebního povolení klient zahájí a provede spodní stavbu a zajistí provedení všech přípojek – voda, elektřina, plyn a kanalizace. V případě potřeby klienta může obchodní zástupce RD Rýmařov s. r. o. klientovi doporučit firmu, která spodní stavbu zajistí. Zhotovení základové desky včetně všech přípojek trvá přibližně jeden měsíc. Platí pro případ, kdy zajišťuje výstavbu základové desky klient.

U domů  dle ceníku, které mají základovou desku v ceně domu si převzetí a kontrolu základové desky zajišťuje RD Rýmařov.

Základová deska pro dřevostavby se dnes nijak neliší od základové desky pro zděné domy. Při ukotvování stěn k desce používáme speciální technologii, díky které nedochází k narušení hydroizolace, popř. protiradonové izolace. Prohlédněte si detailní specifikaci dodávky základové desky od RD Rýmařov.

Výzva ke kontrole připravenosti stavěniště a základové desky je součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (ohlášení stavby). Popř .ji  naleznete na webu v sekci ceník a smlouvy resp. přílohy ke smlouvám.

Podlahové vytápění, odvětrání pod základovou deskou, odtah do ventilační tašky

U rodinných domů, které mají v podlaze 1.NP (u nepodsklepeného domu) podlahové vytápění (elektrické i teplovodní), je nutné provést dle ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ odvětrání podloží pod základovou deskou. 

Platí pro: Odvětrání z důvodu podlahového topení bude vždy, pokud bude více než 50% plochy přízemí s podlahovým vytápěním

1) Izolace proti střednímu radonu+odvětrání pod zákl.desky ve výši  cca 35 900 Kč vč. DPH (model 2019)
2) Odvětrání radonu ze zákl.desky-odtah do ventilační tašky bez ventilátoru ve výši cca 9 000 Kč vč. DPH.

Základová deska - Chráničky

Chráničky na pozdější dodělání např. elektřiny lze řešit (a doporučujeme) při konzultaci s projektantem před objednáním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Vlastní chráničky  např. pro optický kabel (wifi, internet), pro zahradní domek, pro domácí zvonek, elektrického vrátného, automatickou vjezdovou bránu, apod... se vyvede vždy v patřičném  místě základové desky a ukončí  opět dle požadavku klienta, obvykle přímo pod rozvadečem (rozvodné skříni) v domě. Je vhodné udělat průchodku a vést chráničku přes celou základovou desku až k rozvadeči.

 

Podklady pro ocenění spodní stavby

oproti standardnímu rozsahu dodávky, je třeba dodání následujících podkladů:

Podklady je zapotřebí zaslat elektronicky ve formatu PDF dle ,,postupu,, (Postup začínáme od úpravy půdorysů po vlastní výstavbu rodinného domu), který obdrží každý klient s podepsanou smlouvou o smlouvě budoucí mailem. V případě volných kapacit lze také doobjednat např. realizaci přípojek inženýrských sítí k domu. Odkaz na dodatek ke smlouvě ohledně základové desky, kterým bude základová deska a vícepráce zasmluvněna http://www.rdrymarov.cz/zakladova-deska.

Součinnost objednatele při přípravě staveniště:
-zpevněná příjezdová komunikace k základové desce pro těžkou techniku, v případě neprovedené zpevněné plochy budu zhotovitel účtovat přečerpání betonové směsi (pumpa)
-výtýčení rozměrů základové desky dle PD RD Rýmařov, včetně výškového bodu.
-zdroj vody
-zdroj elektro

Spodní stavba, vícepráce

V naší nabídce najdete vybrané domy se základovou deskou (spodní stavbou) v ceně. Při standardní dodávce základové desky zajistíme zemní práce, spojené s vyhloubením základů, provedení základových pasů, hydroizolaci, vylití základové desky betonem a vyvedení síťových přípojek nad desku.

Pokud si u nás objednáte pouze spodní stavbu, potřebujeme od Vás zajistit schválenou projektovou dokumentaci spodní stavby, průzkumy staveniště a vytýčení stavby.

Možné vícepráce u základové desky (model2019)

- srovnání terénu 6 200 Kč 
- příprava pro hromosvod 7 500 Kč 
- přisávání ke krbu 1 700 Kč 
- izolace proti střednímu radonu - glastek mineral special 8 600 Kč 
- ztracené bednění navíc 1 řada cca 18 000 Kč 
- pumpa na beton - do ztraceného bednění 8 900 Kč 
vícepráce celkem 86 900 Kč + 15% DPH
- připadně přípojky inž. sítí 

- zateplení soklu základové desky
- v případě nedostatku zeminy na pozemku, investor zajistí zeminu nebo hutnitelný materiál do základové desky na vlastní náklady 
- investor musí zajistit zpevněnou příjezdovou cestu na staveniště pro příjezd těžké techniky (domíchávače, bagry ) v opačném případě bude účtována pumpa na beton dle ceníku.

Ke kolaudaci je nutné předložit potvrzení o likvidaci nebezpečného odpadu.

 

Stavební připravenost pozemku pro realizaci základové desky:

Více a kompletní informace o přípravě staveniště a základové desce, naleznete v sekci  Začínáme - bod 08. Spodní stavba a zařízení staveniště .

Kompletní Návod - Postup přípravy výstavby krok za krokem obdrží každy stavebník (objednatel) na obchodním centru RD Rýmařov zpočátku přípravy realizace. Jednotlivé kroky jsou také popsány ve Smlouvě o dílo na výstavbu základové desky, která se sepisuje s klientem dle dokumentace usazení domu do terénu.

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
DOMŮ CENÍK ZAČÍNÁME KATALOG KONTAKTY