Postup - krok za krokem

Než koupíte stavební pozemek, na stavebním úřadě zjistíte podmínky výstaby domu.

Hypotéka (model 2021tč) platební kalendář

Vysvětlení hypoteční platby až po postavení domu. Hypo platby po postavení domu. Hypoteční úvěry:
Ing.Miloš Kubelka, 737 240 445, milos.kubelka@edofinance.cz. Více www.hypolapka.cz/rd-rymarov.

Modelový příklad pro platbu hypotékou  

  • 1) záloha ve výši 36 300,- Kč za projektovou dokumentaci, odčítá se v konečné faktuře
  • 2) záloha ve výši 100 000,- Kč u domů bez základové desky a 250 000,-Kč u domů se zákl. deskou v ceně po podpisu SOD
  • 3) záloha ve výši rozdílu sjednané ceny díla a výše hypotečního úvěru, po odpočtu dosud zaplacených záloh, splatná 25 dnů před zahájením výstavby, v případě 100% hypotéky se tato záloha nevystavuje
  • 4) záloha ve výši 90% poskytovaného hypotečního úvěru na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví v průběhu montáže s termínem splatnosti 15. den po předání a převzetí domu
  • 5) doplatek ve výši 10 % poskytovaného hypotečního úvěru na základě konečné faktury, vystavené po předání a převzetí díla se splatností 60 dnů po předání a převzetí díla

Studie a projektová dokumentace ke stav. povolení

Projektant:
a) Zašle typové půdorysy ke schválení – základní cena.
b) Konkretizuje případné úpravy vybavení – individuální úpravy.
Na základě typových půdorysů dle konfigurátoru získáte cenu domu (ihned) nebo dle odsouhlasené studie obdržíte cenovou kalkulaci domu (dle kapacit cenového oddělení).
c) Vypracuje dokumentaci ke stavebnímu povolení (OPD).

Na základě odsouhlasené studie obdržíte zdarma cenovou kalkulaci domu:
Ing.Oldřich Němčák, tel: 606 709 635, mail: nemcak@rdrymarov.cz,
Pavlína Dušková, tel: 605 019 698, mail: pavlinaduskova.vam@gmail.com

Po upřesnění typu domu a rozsahu případných změn Vám zašle mailem aktuální typové půdorysy a rozsah dodávky.
Pokud chcete dům beze změn - dům v základní ceně - z komfigurátoru - prosím o info. Obdržíte obratem mailem objednávku projektové dokumentace.

V případě, že požadujete úpravy půdorysů a máte namyšleny změny, které by jste chtěli realizovat,  
tak je můžete zaslat emailem projektantovi na posouzení a případné zapracování do studie domu,
kterou bych Vám následně zaslal k odsouhlasení a poté zajistil nacenění případných změn.

Ukázky realizací (varianty řešení půdorysů) naleznete na www.rdrymarov.cz/katalog-domu popř.  www.uspornedomy.cz/katalog.


Smlouva o smlouvě budoucí (SOSB)

K předběžné rezervaci termínu výstavby, k objednání dokumentace ke stavebnímu povolení (OPD) slouží smlouva o smlouvě budoucí a odsouhlasení studie projektantovi. Podepsanou a doplněnou smlouvu o smlouvě budoucí (sosb) zašlete 2x poštou (přílohy se neposílají) přímo  (adrea viz smlouva – zhotovitel). 1x Podepsaná smlouva o smlouvě se Vám vrátí zpět obvykle do 5-8 týdnů, zároveň obdržíte zálohou fakturu na OPD v hodnotě 36.300,- Kč se 14.denní splatností. Při realizaci domu se pak tato cena odečítá v konečné faktuře za dodávku díla. Podpisem SOSB zákazník objednává na základě odsouhlasené studie projektovou dokumentaci pro stavební úřad. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí klient neobjednává dům (nezavazuje se k odběru domu), pouze dokumentaci ke stavebnímu povolení. K objednání domu slouží až smlouva o dílo.

Faktura pro objednání dokumentace ke stavebnímu povolení (OPD)
Na základě podepsané Smlouvy o smlouvě budoucí, obdržíte cca do šesti týdnů fakturu na smluvní zálohu 36.300,-Kč. Záloha 36.300,-Kč vč. DPH  (je v ceně domu - poté se odečítá, viz smlouva o dílo bod. 5.2. Konečná faktura za dodávku díla, ve které budou zúčtovány veškeré doposud zaplacené zálohy) zašlete až na základě došlé faktury od RDR převodem na účet. Var. Symbol je číslo FAKTURY. Standardní splatnost fa obvykle 14 dní.

Usazení domu do terénu včetně vyřízení stavebního povolení
Na základě odsouhlasených půdorysů, obdrží klient podklady pro usazení domu do terénu (přípojky, oplocení, zámkové dlažby, zahradní domek, posouzení základových pasů, odstupové vzdálenosti apod.) a lze objednat projekt usazení domu do terénu popř. vyřízení stavebního povolení.
Pan Bohuchval Valkoun, te: 723 641 448, mail: valkoun@seznam.cz, popř.
paní Pavlína Dušková, DiS., tel: 605 019 698, pavlinaduskova.vam@gmail.com
www.facebook.com/Duskova.Valkoun/ 

Odsouhlasený projekt domu ke stavebnímu povolení OPD je potřebné doplnit o "osazení domu do terénu". Usazení domu do terénu je nezbytnou součástí projektu pro stavební řízení (ohlášení) stavby.Usazení domu do terénu si zajišťuje klient sám a není zahrnuto v ceně domu. Klient si ho řeší současně s objednáním dokumentace ke stavebnímu povolení. Podklady pro usazení domu do terénu obdrží klient cca 1-2 týdny po objednání OPD, tedy po odsouhlasení studie e-mailem projektantovi.

V průběhu přípravy projektu mimo jiné vyřešíte.

Projektant spodní stavby řeší posouzení typové základové desky a jeho návrh na konkrétní pozemek klienta. V případě, že si s projektantem spodní stavby domluvíte přidání nějakých dalších prostupů do základové desky (odpady, chráničky pro elektro, další přívod vody…), tak je nutné upravený výkres úložné desky (se zvýrazněním přidaných prostupů) zaslat zpět ke kontrole k sladění obou verzí výkresu úložné desky.

Dokumentace ke stavebnímu povolení (horní stavby) a usazení domu terénu je oboje součástí žádosti o stavební povolení (ohlášení stavby, územní rozhodnutí, souhlas s užíváním apod.) na příslušném stavebním odboru. 

Základová deska

Zhotovení základové desky (v případě desky v ceně domu), obdržíte na základě předložení dokumentace usazení domu do terénu (tuto dokumentace zařizuje klient popř. např. pan Valkoun).

Kontaktní informace pan Trhlík, tel: 702 168 030, 554 252 132, 554 252 111, požadované podklady:
K docenění Vaší základové desky, oproti standardnímu rozsahu dodávky, bychom potřebovali následující podklady. Podklady prosím zaslat elektronicky ve formatu PDF.

Odkaz na dodatek ke smlouvě ohledně základové desky, kterým bude základová deska a vícepráce zasmluvněna http://www.rdrymarov.cz/…ska (www.rdrymarov.cz/zakladova-deska) .

Zateplení soklu 
Nejčastější vady a jejich řešení při zatepelení soklu
Tepelná izolace základové desky

PDF Základová deska - specifikace model 2019
PDF Základová deska - přípočty a odpočty

Výzva ke kontrole připravenosti stavěniště a základové desky je součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, pro případ vlastní dodávky základové desky. Termín převzetí základové desky objedná cca 2 týdny před dokončením.

Součinnost objednatele při přípravě staveniště:
- zpevněná příjezdová komunikace k základové desce pro těžkou techniku, v případě neprovedené zpevněné plochy budu zhotovitel účtovat přečerpání betonové směsi (pumpa)
- vytyčení rozměrů základové desky dle PD RD Rýmařov, včetně výškového bodu
- zdroj vody a zdroj elektro

Zařízení staveniště (likvidace odpadu, připojení na elektro, vodu,kontejner ..)
není ve standardním rozsahu dodávky (model 2021)
. Zajišťuje klient nebo dodavatel (1% z ceny díla). Více  viz.: Technické podmínky kmenové, které jsou součástí dokumentace k ohlášení stavby (stavebnímu povolení) popř. vzor viz Ceník.

Základová deska, přípojky, zateplení , … od Almini
V případě dodávky základové desky klientem, nabízíme realizaci od prověřené firmy Almini.
Jednatel pan Miroslav Krupauer, tel: 776 610 129, mail: almini@almini-staby.cz, www.almini-stavby.cz,


Konečná cena

se řeší ve smlouvě o dílo cenovým dodatkem k smlouvě o dílo, nebo přímo při podpisu do smlouvy, vždy po odsouhlasení ceny klientem. Cenovou kalkulaci po konečné specifikaci lze začít počítat až po doložení všech potřebných podkladů - Siko, kuchyň, EZS, hromosvod, .... Pro dokončení cenové kalkulace je zapotřebí upřesnit vybavení viz specifikace vybavení (zasíláme na vyžádání).

Po doplnění kompletní specifikace vybavení, cenové oddělení  spočítá konečnou cenu a po jejím odsouhlasení, na vyžádání obdržíte smlouvu o dílo popř. cenový dodatek ke smlouvě o dílo.


Smlouva o dílo (SOD):

Smlouva o dílo (doplněná smlouva o objednatele slouží mimo jiné pro potřeby hypotečního ústavu). Postačuje vždy návrh smlouvy o dílo s cenovou kalkulací pokud ještě cenu nemáte od RD, vkládáme poslední cenovou kalkulaci popř. cenu cca)! Žádné položkové rozpočty apod nejsou potřeba. Termín podpisu smlouvy o dílo záleží na zákazníkovi, nejpozději však dle Sosb resp. tři měsíce před výstavbou domu.

Cena sjednaná ve SOD může být změněna pouze na základě požadavku zákazníka o změnu sjednaného rozsahu dodávky. V cenové kalkulaci si nezapomeňte odečíst cenu za dopravu, popř. slevu 3%. Možné odpočty, slevy, fakturace - vysvětlení.

Fakturace a doložení financování
Ve smlouvě o dílo je sjednán platební kalendář,  lišící se dle typu placení:
- hypotékou, hotově nebo kombinací hypotéky a hotovostní platby 
Doložení financování domu, hypotečního úvěru (při podpisu smlouvy o dílo - objednání domu - naskenovanou hypoteční smlouvu) zašlete  paní Trčkové t: 554 252 377, trckova@rdrymarov.cz

Smlouva o dílo obsahuje:
- realizaci s nebo bez základové desky,
- platební podmínky pro platbu v hotovosti nebo hypotékou,
garanci pevné ceny (po konečné specifikaci nejsou vícenáklady),
- typ dřevostavy (ať již katalogový či atypický projekt),
- termín, kdy bude zajištěno stavební povolení (ohlášení stavby),
- specifikace spodní stavby (základové nebo-li úložné desky),
- termín výstavby,
- termín dokončení základové desky (při realizaci klientem),
- specifikace rozsahu dodávky (vybavení v ceně domu, dle klienta),
- ceník a model výroby, cenová kalkulace,
Cena sjednaná ve SOD může být změněna pouze dodatkem, na základě změny sjednaného rozsahu dodávky.

 

Zařazení do harmonogramu výstavby

Stavebník pro zařazení do harmonogramu výstavby doloží (stavební připravenost):
- specifikace vybavení domu
- odsouhlasená cena po konečné specifikaci vybavení domu,,
- základová deska (vlastní dodávka), posílá se výzva k převzetí,
- podepsaná smlouva o dílo (SOD), posílá se poštou, podepsaná klientem, 
- odsouhlasený cenový dodatek na případné vícepráce pokud je deska od RD,
- doložené financování domu (schválený hypoteční úvěr popř. stavební spoření), scan,
- stavební povolení, scan, mail: pycha@rdrymarov.cz

Přesný den výstavby (zařazení do hmg výstavby) včetně kontaktů obdržíte 6-8 týdnů před vlastní výstavbou vrchní stavby domu mailem popř. poštou. 
V zimním období záleží také na počasí. Je nutné aby šla fyzicky realizovat základová deska.   
Dle aktuálního počtu klientů, kteří doloží stavební připravenost se stanoví termín vlastní výstavby.

Pro zařazení domu do harmonogramu výstavby a následné vystavení faktury: 
Prosíme o zaslání skenu hypoteční smlouvy a o sdělení (paníTrčková 554 252 377, trckova@rdrymarov.cz,)
kolik z hypo bude na dům čerpáno, kvůli vystavení rozdílové faktury dle bodu 5.1 b Smlouvy o dílo:
- Platba za projektovou dokumentaci proběhla z vlastních prostředků? Budete ji chtít započíst s cenou domu nebo částku vrátit na účet?
- Záloha ve výši 250 000 Kč (100 000 Kč) byla hrazena z hypotéky nebo z vlastních prostředků?
- Proběhnou ještě nějaké platby z vlastních prostředků?

Stavební dozor posouzení 
Žádost o připojení elektrického zařízení  ( rodinného domu ) k distribuční soustavě

 

Výstavba vrchní stavby domu - montáž je vždy velkým zážitkem, momentem

Po dobu výstavby je dům pojištěn u RDR.
Konkrétní termíny  výstavby, navazující profese, dokončení se upřesní první den
s parťákem nebo se stavbyvedoucím. Zahájení v 06 hod ráno (v zimním období 07 hod.).

Doporučuji  komunikaci (každodenní) s montážníky, resp. s parťákem, který je na stavbě skoro
nepřetržitě. Případné dotazy či nejasnosti je lépe řešit okamžitě a nečekat na den předání a
převzetí. Obvykle se s nimi dá domluvit a případně aktuálně vyjasnit mnoho věcí ........

Stěny - co unese Fermacell a jak do něj upevňovat předměty?
www.uspornedomy.cz/magazin/montovane-domy-konstrukce-sten-a-stropu-vybaveni-111129

Informativní ukázka střídání profesí a navazujících prací při montáži např. Largo 98 (model 21).

1-3 pracovní dny před vlastní výstavbou (popř. v průběhu stavby) výstavba lešení kolem základové desky
2-4 den obvykle je zapotřebí ,,Váš,, elektrikář pro zapojení el. Přípojky do domovního rozvaděče
1-3 pracovní den po předání domu je realizována případná montáž kuchyňské linky od RD (Lamont).
V průběhu výstavby klient zajišťuje odvoz odpadu – kontejner cca 8-16m3 dle velikosti domu.

rýmařov, dřevostavba, montovaný dům, harmonogram,

Předání domu - seznam předávaných dokumentů k domu

Jestliže stavební úřad výslovně nezakáže využívání stavby, tak je možné ji začít obývat po uplynutí 30 dní od nahlášení (nemusíte se tedy obávat průtahů, které by vám neumožnily nastěhování), tzv. vyjádření souhlasu mlčky (souhlas s užíváním).

Záruka a záruční servis, reklamace

Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění záruku stanovenou v reklamačním řádu (součást OPD). Předpokladem pro správné užívání domu je dodržování pokynů viz. ,,Příručka pokyny k užívání domu,, Záruční doby u zařizovacích předmětů instalovaných, jsou uvedeny v záručních listech, předaných odběrateli při odevzdání a převzetí stavby. Záruka 30 let na konstrukci dřevostavby.

Pro případné následné dotazy ohledně konstrukce domu, pro dotaz, nahlášení reklamace je potřeba zasílat reklamaci přes web včetně čísla HS.:
Tel: 554 252 149, 554 252 177, Po-Pá 07-15 hod., Email, více viz servis.

Základní informace o pojištění nemovitosti

Rodinný dům je pojištěn v průběhu výstavby u dodavatele. Okamžikem dokončení stavby, předáním a převzetím domu již pojištění končí. Před předávkou domu tedy doporučujeme sjednat pojistku domu v rozsahu dle uvážení klienta a požadavku hypoteční banky. 

Stavební dozor

Pro potřeby stavebního úřadu (ke kolaudaci) při stavbě domu popř. základové desky, obdržíte při předání domu stavební deník a na vyžádání ,,razítko,, stavebního dozoru. V případě vlastní realizace spodní stavby (základové desky) dokládá stavební deník klient resp. ten kdo realizuje výstavbu spodní stavby. Stavební dozor posouzení 

Schůzku na obchodním centru lze domluvit tel. či maile dle dohody individuálně.

Fotografie domu

Praha
Kubis 632 ukázkový dům

Zdiměřice, Albatrosová 432, Jesenice,

Tel: 605 019 698,
otevřeno dle tel. či mail. dohody předem,
email: pavlinaduskova.vam@gmail.com,
více www.uspornedomy.cz.

Fotografie domu

Ústí nad Labem
Largo 98 ukázkový dům

Doksany č.p 157, okres Litoměřice,

tel.: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,
 

Fotografie domu

Hradec Králové a Pardubice
Kubis 74 ukázkový dům

Blešno 151, Hradec Králové 

telefon: 603 852 388,  
otevřeno dle mail. nebo tel. dle dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Fotografie domu

Střední Čechy Mladá Boleslav
Nova 101 ukázkový dům

Západní 465, Mladá Boleslav - Bradlec

telefon: 603 852 388,
otevřeno dle tel. nebo mail. dohody předem,
email: uspornedomy@seznam.cz
www.uspornedomy.cz,

Chcete více informací? Potřebujete se na něco zeptat?

Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných společností T-Servis MB, s.r.o. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
menu
DOMŮ KATALOG